Bạn bè Tất cả

 • romhairomhai
 • maxmax
 • hongquanhongquan
 • giangnghiagiangnghia
 • smile79smile79
 • scopionscopion

LƯU BÚT

 • romhai May 24, 2011, 1:30 am
  romhai
  :D :D :D
 • n9raphic March 10, 2010, 6:01 am
  n9raphic
  Đại ka có vẻ kết PSG quá nhểy.
 • n9raphic March 9, 2010, 4:25 pm
  n9raphic
  Thanks huynh đã com và fav.
Xem tất cả