TỰ GIỚI THIỆU

Xin chào mọi người.

Mình là họa sỹ tự do. :)

E-mail: truong.xuanbach@yahoo.com

Website: http://www.truongxuanbach.com/

Shutterstock gallery: http://www.shutterstock.com/g/ truong+xuan+bach?rid=1271824

Bạn bè Tất cả

  • quyenkooka5quyenkooka5

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào