TỰ GIỚI THIỆU

Mê vespa, xem phim phiêu lưu mạo hiểm, nghe nhạc jazz, chụp hình ... cafe một hay nhiều mình.

Bạn bè Tất cả

 • singredsingred
 • xauxiconuongxauxiconuong
 • daicabhdaicabh
 • tidenbztidenbz
 • dinobraindinobrain
 • subisubi

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 March 7, 2018, 6:28 pm
  vokimhop2016
  http://scontent.webpluscnd.net /photos-df/a-0/7479-1672763/ca m-tu-cau.png?atk=b1fc4a1b8e767 77226119a3e55f95d3d
 • vokimhop2016 March 7, 2018, 6:15 pm
  vokimhop2016
  Vua :D
 • kimhopvo3 November 23, 2015, 7:57 am
  kimhopvo3
  https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
Xem tất cả