View...

» Digital » 3D |     21-03-2011     | Tác giả: mq1986 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

...1 góc nhìn thoáng đãng và tự do...

...3D Max...Vray...Photoshop...Lightroom...

Zider đã tham gia gởi bình luận
lexnhatud1, max, mq1986, bakdesign
  1. lexnhatud1
    lexnhatud1 24-03-2011, 02:15 AM
    dc lam nhung hơi thoang noi that hoi it
  2. max
    max 21-03-2011, 06:39 PM
    Góc phối cảnh này bắt không đẹp!
    mq1986
    mq1986 22-03-2011, 02:18 AM
    Maybe :) thanks!!!
  3. bakdesign
    bakdesign 21-03-2011, 09:08 AM
    Ước gì mình có cái nhà như vậy! :(
    mq1986
    mq1986 22-03-2011, 02:18 AM
    :P cố cày thôi bạn