poster ca bop

» Graphic Design » Loại khác |     30-01-2008     | Tác giả: tnpsea Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Poster giới thiệu về cá bớp!

Zider đã tham gia gởi bình luận
forneverland
  1. forneverland
    forneverland 04-02-2008, 10:45 PM
    Chư đủ đặc sắc dù đã có thu hút. Nên đầu tư hơn về layout, không chỉ là thể hiện hay sắp xếp mà còn là tươgn quan giưã các bộ phận.

    Con cá đẹp.. xử lý chữ và con cá tốt hơn sẽ rất khá ! vote..