Hâm hâm

» Graphic Design » Minh họa |     10-06-2010     | Tác giả: acad Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Ngày hâm hâm do trời mưa lấy wacom ra đập.

Zider đã tham gia gởi bình luận
maianh2994, n9raphic
  1. maianh2994
    maianh2994 06-04-2012, 06:32 AM
    vãi hàng con đại bàng...
  2. n9raphic
    n9raphic 10-06-2010, 09:50 AM
    Thèn này chắc làm ở sở... Điện