Junoteam

» » |     21-12-2012     | Tác giả: junoteam Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

12.21.2012 - THE END OF THE WORLD - THE BEGINNING OF OUR NEW WEBSITE !!!

Zider đã tham gia gởi bình luận
weedsbrand, duongvh
  1. weedsbrand
    weedsbrand 25-02-2013, 02:57 AM
    Nhìn quá nặng nề
  2. duongvh
    duongvh 30-01-2013, 09:49 PM
    Mình nghĩ mấy cái title bạn để font light giống trên banner sẽ đỡ nặng hơn :D