Dreamland !

» Digital » Photo Manipulation |     05-03-2008     | Tác giả: kaka198x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Lâu quá mới pót tp......ngứa tay làm chơi....nhìn còn simple quá.......

Zider đã tham gia gởi bình luận
centaurus, phanxico
  1. centaurus
    centaurus 05-03-2008, 03:29 AM
    Màu sến sến...
  2. phanxico
    phanxico 05-03-2008, 01:27 AM
    Chà! màu nhìn đã thiệt!