Desperado card game - character design

» Graphic Design » Art direction |     24-07-2013     | Tác giả: monsterrrous Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Card game làm cho game Desperado của GNT 1 năm trước

Zider đã tham gia gởi bình luận
mslanaya
  1. mslanaya
    mslanaya 26-07-2013, 09:51 PM
    Tuyệt