bài học annatomy cơ bản

» Digital » 3D |     04-08-2013     | Tác giả: animentor Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

qua trình làm tượng chân dung
link video

Zider đã tham gia gởi bình luận
kesatgai1409
  1. kesatgai1409
    kesatgai1409 04-08-2013, 08:31 PM
    tuyệt thật, thật đáng ngưỡng mộ
    animentor đã thích