The Genius

» Digital » Digital art |     17-10-2006     | Tác giả: seisupi Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Credits: Aethereality http://www.aethereality.net/ / Celestial-star.net http://celestial-star.net/ / HYBRID GENESIS http://hybrid-g....html

Zider đã tham gia gởi bình luận
pinkcloud, sweetofloves
  1. pinkcloud
    pinkcloud 03-11-2006, 08:41 AM
    Màu sắc ấn tượng wá FAV
  2. sweetofloves
    sweetofloves 17-10-2006, 07:05 PM
    bạn làm đẹp quá hen , nhưng con mắt mà sắc sảo tí là prefect ^^