Summer Memory

» Digital » Digital art |     05-09-2006     | Tác giả: seisupi Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Seisupi vs Sam
Round 02 | Challenge: Clamp | By Seisupi
Texure, brush by Aethereality http://www.aethereality.net & Celestial Star http://celestial-star.net

Để 1 tuần rồi sẽ chuyển qua chế độ lưu trữ