Beautiful Woman

» Digital » Digital art |     04-09-2006     | Tác giả: seisupi Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Seisupi vs Sam
Round 01 | Challenge: Clamp | By Seisupi
Texure, brush by Aethereality http://www.aethereality.net/ & Celestial Star http://celestial-star.net/

Để 1 tuần rồi sẽ chuyển sang chế độ lưu trữ