Typo G2

» Digital » Digital art |     10-06-2002     | Tác giả: genuine Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Made it long time ago, when i study about graphic design .... i luv typography

Sketch version of Typo G1

Zider đã tham gia gởi bình luận
7conver
  1. 7conver
    7conver 06-03-2005, 12:33 PM
    cái nè thì em chịu , đang chuẩn bị học đến , nhưng mà nhìn cũng có cái Tôi của pác Gen trong đó ghen !