Quảng cáo

 
Quy định Banner
- Chỉ đăng các banner phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam
- BQT có quyền từ chối các banner không phù hợp với bố cục website
- Định dạng GIF hoặc JPEG, Flash