TRỢ GIÚP

Tính năng PingBox ! » trở lại
Đây là tính năng của Yahoo Messenger

Tính này sẽ giúp bạn Chat với khách vào thăm các trang web của bạn khi bạn đăng nhập vào Yahoo! Messenger.
Nội dung chat giữa bạn và từng khách trong Pingbox là riêng tư.
Để sử dụng, bạn hãy vào trang web của Yahoo là [link]
Sau khi bạn đã có đoạn code, hãy bấm vào đây để cập nhật lên ZDA.
CÁC BÀI KHÁC
Ý nghĩa của chữ "ZideanART" ?
Mục đích của ZideanART là gì ?
ZideanART do ai tạo ra ?
Tôi thấy có các chữ ZideanART, Zidean hay Zider hay xuất hiện, chúng là gì ?
Tôi có thể truy cập ZideanART bằng cách nào?
Để được đặt banner quảng cáo trên ZideanART, tôi phải làm gì ?
Premium Zider là gì ?
Tính năng upload thêm hình vào tác phẩm