TRỢ GIÚP

Tôi có thể tham gia vào ban quản trị của ZideanART được không ? » trở lại
Nếu bạn cảm thấy muốn đóng góp và đủ khả năng tham gia vào việc quản trị ZideanART, hãy liên lạc với ban quản trị. Mọi thành viên đóng góp tích cực đều được hoan nghênh.
CÁC BÀI KHÁC
Zidean Feature là gì ? Ai là người lựa chọn ?
Tôi thường xuyên nghe nói đến "RIP", vậy nó là gì ?
ZideanART có thường xuyên tổ chức họp mặt không ?
Làm sao để xóa tác phẩm của mình ?