TRỢ GIÚP

Ý nghĩa của chữ "ZideanART" ? » trở lại
ZideanART hay Zidean (được đọc là Zi-đi-an art) là cụm từ ghép của “Z idea and ART”, trong đó chữ cái Z thể hiện sự tận cùng của giới hạn. Với ý nghĩa này, ZideanART là nơi để các thành viên thể hiện và phát triển các tất cả ý tưởng và kỹ thuật của mình một cách cao nhất.
CÁC BÀI KHÁC
Mục đích của ZideanART là gì ?
ZideanART do ai tạo ra ?
Tôi thấy có các chữ ZideanART, Zidean hay Zider hay xuất hiện, chúng là gì ?
Tôi có thể truy cập ZideanART bằng cách nào?
Để được đặt banner quảng cáo trên ZideanART, tôi phải làm gì ?
Premium Zider là gì ?
Tính năng upload thêm hình vào tác phẩm
Tính năng PingBox !